judi904

15 tekstów – auto­rem jest ju­di904.

cza­sem jest jak jest, inaczej być nie może, ale to nic złego,
tak mówią... 

myśl • 9 maja 2012, 22:20

miłość i nag­le świat wi­ruje wśród wcześniej niez­na­nych barw 

myśl
zebrała 7 fiszek • 2 sierpnia 2011, 23:17

Pat­rząc na Ciebie, w myślach zos­ta­wiam od­ciski palców 

myśl
zebrała 10 fiszek • 7 lipca 2011, 16:46

nie pot­ra­fie Ci wy­baczyć, bo Two­je słowa przep­raszam, nie wy­wołują u mnie amnezji 

myśl
zebrała 5 fiszek • 8 kwietnia 2011, 22:18

bra­kuje Ci od­wa­gi, mil­czysz wte­dy gdy masz naj­więcej do prze­kaza­nia, po­tem żałujesz, bo Two­je życie mogło wyglądać zu­pełnie inaczej. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 6 kwietnia 2011, 16:01

Jes­teś skład­ni­kiem mo­jego po­wiet­rza, mi­nutą w godzi­nie, kroplą ulu­bione­go wi­na, cząstką snu gdy za­sypiam sa­mot­nej nocy. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 5 kwietnia 2011, 16:05

minuta w sekundzie

nie chce Twe­go współczu­cia i niechęci
gdy jes­tesmy w ciszy zmysłowo objęci
nie chce rymów trud­nych i słów przejrzystych
nie zna­my naszych dusz, choć tak różni na codzień
dziś jes­teśmy so­bie bliscy 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 4 kwietnia 2011, 22:01

na całe 5 mi­nut po­wie­rzam Ci siebie, i w ta­kiej krótkiej chwi­li doświad­czam miłości, ra­dości i tęskno­ty, te­raz ty daj mi siebie na całe życie 

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 stycznia 2011, 09:18

nie pot­ra­fie Cię niena­widzić, ale to nie znaczy, że wciąż Cię kocham. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 sierpnia 2010, 21:40

w świet­le lamp neono­wych, nas dwo­je, w mieście gdzie pow­stają marze­nia, stoimy z włas­ny­mi su­mieniami, wal­czy­my o lep­sze jutro. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 sierpnia 2010, 21:15
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność